Cyberbezpieczeństwo

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartfona czy też usług internetowych.

Podstawowe pojęcia powołane w ustawie z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa:

cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy;

zagrożenie cyberbezpieczeństwa – potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu;

incydent – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

Najpopularniejsze z zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi można się spotkać:

- ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.);

- kradzież danych osobowych w tym kradzieże tożsamości;

- kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych;

- blokowanie dostępu do usług;

- spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne);

- podszywanie się pod witryny internetowe (pharming);

- ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

- Używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego – stosuj ochronę w czasie rzeczywistym, włącz aktualizacje automatyczne,

- Skanuj oprogramowaniem antywirusowym wszystkie urządzenia podłączane do komputera – pendrivy, płyty, karty pamięci,

- Aktualizuj system operacyjny i posiadane oprogramowanie,

- Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,

- Wszystkie pobrane pliki skanuj programem antywirusowym,

- Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,

- Cyklicznie skanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzaj procesy sieciowe,

- Nie odwiedzaj stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze – najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,

- Nie podawaj swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie masz pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,

- Zawsze weryfikuj adres nadawcy wiadomości e-mail,

- Zawsze zabezpieczaj hasłem lub szyfruj wiadomości e-mail zawierające poufne dane – hasło przekazuj innym sposobem komunikacji,

- Cyklicznie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,

- Zawsze miej włączoną - zaporę sieciową „firewall”,

- Zwracaj uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera.

Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Warto również zapoznać się z informacjami prezentowanymi poniżej:

strona UODO ; strona MSWiA

OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację

STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP.THINK. CONNECT.™, mającej na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez informowanie o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, promowanie zachowań służących poprawie bezpieczeństwa internautów, ich rodzin i otoczenia. Zapoznaj się z dobrymi praktykami opublikowanymi na stronach kampanii oraz z dostępnymi na niej materiałami do pobrania.

Poradnik Dobrych Praktyk jest zbiorem darmowych instrukcji napisanych prostym, jasnym oraz przyjaznym językiem. W Poradniku Dobrych Praktyk m.in.: pokazano w jakiś sposób korzystać z magazynu haseł, szyfrować pliki i foldery, sprawdzać czy pliki oraz strony internetowe zawierają wirusy, szyfrować pamięci przenośne typu pendrive

Dla każdego – cyberhigiena to zbiór artykułów opisujących podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa. Z artykułów dowiedzą się Państwo w jaki sposób chronić dane, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci oraz jak bronić się przed oszustwami internetowymi

CERT Polska to zespół działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty, zagrożenia w sieciach komputerowych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych w Elblągu z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Elbląskim Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach objętych obsługą wspólną zatrudniających co najmniej 50 pracowników zostały stworzone możliwości poufnego zgłaszania nieprawidłowości poprzez:

  • kanał online "sygnanet" pod adresem: www.sygnanet.pl/ecuw
  • wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną do siedziby Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg z dopiskiem "do rąk urzędnika ds. zgodności" - formularz zgłaszania nieprawidłowości,
  • ustne zgłoszenie nieprawidłowości poprzez kontakt telefoniczny z urzędnikiem ds. zgodności pod numerem 55 625 68 00 w godzinach 10-12 we wtorki oraz na wniosek zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego za pośrednictwem urzędnika ds. zgodności w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR V/142/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

PUBLIKACJA: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2019/2742/akt.pdf

Wyciąg z ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U.2021.1930 ze zm.)  (pobierz)

 

Opłaty za zakwaterowanie w bursach szkolnych

UCHWAŁA NR XIX/570/2021 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach szkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. 

PUBLIKACJA: Uchwała Nr XIX/570/2021

 

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

UCHWAŁY NR VI/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnieni z ponoszenia opłat (ze zm.)

UCHWAŁA NR XXVII/782/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - rok 2014, poz. 3676.

UCHWAŁA NR XV/446/2020 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

PUBLIKACJA: Uchwała Nr 446

 

Korzystanie z posiłków

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Wyciąg z ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U.2021.1082 ze zm.) (pobierz)