Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych w Elblągu z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Elbląskim Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach objętych obsługą wspólną zatrudniających co najmniej 50 pracowników zostały stworzone możliwości poufnego zgłaszania nieprawidłowości poprzez:

  • kanał online "sygnanet" pod adresem: www.sygnanet.pl/ecuw
  • wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną do siedziby Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg z dopiskiem "do rąk urzędnika ds. zgodności" - formularz zgłaszania nieprawidłowości,
  • ustne zgłoszenie nieprawidłowości poprzez kontakt telefoniczny z urzędnikiem ds. zgodności pod numerem 55 625 68 00 w godzinach 10-12 we wtorki oraz na wniosek zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego za pośrednictwem urzędnika ds. zgodności w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR V/142/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

PUBLIKACJA: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2019/2742/akt.pdf

Wyciąg z ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U.2021.1930 ze zm.)  (pobierz)

 

Opłaty za zakwaterowanie w bursach szkolnych

UCHWAŁA NR XIX/570/2021 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach szkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. 

PUBLIKACJA: Uchwała Nr XIX/570/2021

 

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach

UCHWAŁY NR VI/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnieni z ponoszenia opłat (ze zm.)

UCHWAŁA NR XXVII/782/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - rok 2014, poz. 3676.

UCHWAŁA NR XV/446/2020 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

PUBLIKACJA: Uchwała Nr 446

 

Korzystanie z posiłków

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Wyciąg z ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U.2021.1082 ze zm.) (pobierz)